BiblioWawa

System Wypożyczeń Warszawskich

Partnerzy:

aps
awf
pw
uksw
uw
logo wum
wat

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.

Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:
Kto może korzystać?
  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych;   
  • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Jak uzyskać dostęp do usługi BiblioWawa?
Użytkownik nabywa uprawnienia,  zgłaszając potrzebę korzystania z usługi w bibliotece macierzystej. Uprawnienia rejestrowane są w internetowym Systemie Rozliczeń. Nabycie uprawnień umożliwia aktywację indywidualnego konta bibliotecznego w każdej z bibliotek uczestniczących.

Jak to działa?
Po nabyciu uprawnień użytkownik zgłasza się do biblioteki uczestniczacej, której zbiorami jest zainteresowany. Bibliotekarz dokonuje weryfikacji uprawnień i zakłada indywidualne konto biblioteczne. Jest to moment, od którego użytkownik może wypożyczać zbiory. Szczegółowe zasady wypożyczeń określają przepisy zawarte w regulaminach bibliotek uczestniczących.

Jaki dokument identyfikuje użytkownika w systemie BiblioWawa?
  • Elektroniczna Legitymacja Studencka;
  • Elektroniczna Legitymacja Doktoranta;
  • Elektroniczna Legitymacja Pracownika;
  • Warszawska Karta Miejska w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów.

Czy BiblioWawa oferuje zdalny dostęp do zasobów elektronicznych?
Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.

Jak dokonać rozliczenia?
Rozliczenie nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy zgłosić się do biblioteki macierzystej.

Czy usługa jest płatna?
Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Użytkownik może ponieść koszt za aktywację indywidualnego konta bibliotecznego. Wysokość tej opłaty określają cenniki i regulaminy poszczególnych bibliotek uczestniczących.

Więcej szczegółów - patrz Zasady Systemu Wypożyczeń Warszawskich (zał. nr 1 do Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich)