BiblioWawa

System Wypożyczeń Warszawskich

Partnerzy:

aps
awf
pw
uksw
uw
logo wum
wat

Zasady Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), zwany dalej SWW, tworzą szkoły wyższe publiczne oraz inne publiczne instytucje, posiadające biblioteki naukowe z siedzibami w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy, będące sygnatariuszami Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich, do którego niniejsze Zasady są załącznikiem. SWW powstało w celu zapewnienia społeczności akademickiej Warszawy szerokiego dostępu do zasobów bibliotecznych, w szczególności poprzez wzajemne wypożyczanie zbiorów drukowanych studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych oraz pracownikom instytucji, które podpisały Porozumienie, zwanych dalej Partnerami Porozumienia.

Rozdział II

Użytkownik SWW

§ 2

 1. Użytkownikami SWW są:
  1) studenci I, II i III stopnia studiów i doktoranci szkół doktorskich prowadzonych przez Partnerów Porozumienia;
  2) słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Partnerów Porozumienia;
  3) pracownicy Partnerów Porozumienia zatrudnieni na umowę o pracę.
 2. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania zbiorów w ramach SWW jest Warszawska Akademicka Karta Biblioteczna (WAKB), której funkcję po zarejestrowaniu w aplikacji do obsługi SWW, zwanej dalej aplikacją SWW, mogą pełnić:
  1) Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS);
  2) Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD);
  3) Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP);
  4) Warszawska Karta Miejska (WKM).
 3. Użytkownik ma prawo do posiadania jednej WAKB.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojej WAKB innym osobom.
 5. Czytelnik wyrażający chęć korzystania z SWW zgłasza się do biblioteki głównej własnej uczelni/instytucji, zwanej dalej biblioteką macierzystą. Warunkiem rejestracji użytkownika w aplikacji SWW jest aktualne konto biblioteczne w bibliotece macierzystej.
 6. Rekordy czytelnika tworzy w aplikacji SWW i usuwa z niej wyłącznie biblioteka macierzysta czytelnika.
 7. Termin ważności konta w aplikacji SWW przypada na 31 października następnego roku akademickiego. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których umowa wygasa przed 31 października następnego roku akademickiego, ważność konta w aplikacji SWW jest zgodna z końcem okresu zatrudnienia.
 8. Przedłużenie ważności konta w aplikacji SWW na kolejny rok akademicki następuje na wniosek czytelnika, którego uprawnienia każdorazowo są zweryfikowane przez pracownika biblioteki macierzystej.

Rozdział III

Wypożyczanie zbiorów

§ 3

 1. Użytkownik SWW nabywa uprawnienia do wypożyczania zbiorów wybranej biblioteki SWW z chwilą dokonania osobiście wszystkich wymaganych regulaminem tejże biblioteki formalności.
 2. Zbiory w poszczególnych bibliotekach SWW wypożyczane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki Użytkownika SWW

§ 4

 1. Użytkownik SWW zobowiązany jest do:
  1) znajomości i przestrzegania niniejszych Zasad;
  2) rozliczenia konta czytelnika założonego w lokalnej bazie danych każdej biblioteki SWW, której zbiory wypożyczał, z chwilą rezygnacji z korzystania z SWW lub dokonywania rozliczenia z własną uczelnią/instytucją. Może tego dokonać osobiście w poszczególnych bibliotekach SWW lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji SWW.
 2. Użytkownik SWW jest uprawniony do:
  1) wypożyczania zbiorów ze wszystkich bibliotek SWW, które w swoich lokalnych bazach danych utworzyły mu konto czytelnika, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek;
  2) występowania do swojej biblioteki macierzystej z postulatami zmian zasad SWW;
  3) wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą SWW;
  4) usunięcia swoich danych osobowych z aplikacji SWW, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w SWW, z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe czytelnika SWW są usuwane z aplikacji SWW po uzyskaniu potwierdzenia braku zaległości wobec bibliotek SWW, z których korzystał oraz wobec biblioteki macierzystej. Usunięcia danych osobowych dokonuje biblioteka macierzysta na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika SWW.

Rozdział V

Ochrona danych osobowych

§ 5

 1. Administratorem aplikacji SWW, w której przetwarzane są dane osobowe Użytkowników SWW na potrzeby realizacji zadań SWW, jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Współadministratorami danych osobowych Użytkownika SWW są następujące podmioty:
  1) Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa;
  2) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa;
  3) Politechnika Warszawskia z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
  4) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
  5) Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  6) Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61, 01-091 Warszawa;
  7) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.
 3. Każdy ze współadministratorów odpowiada za szkody spowodowane wyłącznie w wyniku jego działań bądź działań podmiotów działających w jego imieniu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 6

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia regulaminów udostępniania zbiorów poszczególnych bibliotek SWW oraz obowiązujące w nich przepisy porządkowe.